UA3

UA3

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Equip

Descripció:

El projecte es va basar en la realització d’un bloc de vivendes VPO contingut en una solar de 327 m2 i amb una ocupació del 60% (200 m2) a Pineda de Mar. El projecte es compon de PB+3 plantes i s’obtenen 10 vivendes d’entre 40 i 60 m2.

Tipologia:

Reidencial

Promotor:

Diputació de Barcelona / Ajuntament de Pineda de Mar

Situació:

Pineda de Mar, Barcelona

Any:

2008

Superfície Construïda:

800 m2

Descripció:

El solar es caracteritza per ser molt petit i per tenir una sola façana accesible. Respecte les orientacions, l’única façana accesible està orientada a sud-est: la resta de les façanes donen a una mitgera (sud-oest) i a un pati interior d’illa (nord-est i nord-oest).

Descripció:

El projecte s’estructura amb PB i 3 plantes on a la PB i P2 hi trobem 2 habitatges i a la P1 i P3 hi trobem 3 habitatges, un d’ells dúplex. Al tractar-se d'una volumetria prefixada de petites dimensions s'ha intentat que tots els habitatges tinguin la orientació més óptima possible segons els condicionants del solar i les seves característiques; així quedant l'habitatge els dúplex amb una orientació sud-est i paral.lel al c/ Progrés, els habitatges tipus 2 (1 dormitori) amb una orientació nord_est donant al c/Progrés i al espai verd protegit lateral; i per últim, els habitatges tipus 1 i 4 (1 i 2 dormitoris) amb una orientació Nord-est i Nord-Oest donant en la seva totalitat al espai verd protegit.

Descripció:

Un dels aspectos més significatius d’aquesta edificació és la seva volumetria reforçant el punt d’accés de l’edifici col•locat entre mitgeres. Aquest accés ve donat per una mena d’escletxa produïda pel propi bloc respecte la mitgera veïna que fa que aquest es separi generant una obertura per on s’ubicarà l’accés a l’edifici. Per aquest separació ventilarà l’escala i s’iluminaran certes estances comunes de l’edifici.

Descripció:

Les variables que varen configurar el disseny del projecte es van basar en solucionar aspectes com el de partir un solar molt petit i estret, i amb una accessibilitat molt limitada degut a que l’única façana que podía tindre l’accés a les VPO tenia una longitut molt petita. Un altre aspecto important a destacar era conseguir una máxima optimització en el còmput de superficie útil / superficie construïda de les VPO i un número màxim de pisos sense renunciar a l’obtenció d’hores solars en cada un d’ells.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Vera Maria Esteves / Ingrid García / Alvar Cortada

Estructures:
Conrad Massip

Instal·lacions:
Oscar larrea

Pressupost del projecte:
Xavier Talló

3D:
Andreia Faley

Render 1
Volumetria conjunt - façana sud-est

Render 2
Volumetria conjunt - façana est

C/ Progrés nº 53 , Pineda de Mar, Barcelona

Emplaçament

Planta Baixa

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Secció 1

Secció 2

Accés al edifici VPO

Connexió VPO amb la mitgera de l'edificació veïna

Desenvolupament 3D en 360º

Desenvolupament 3D en 360º

Desenvolupament 3D en 360º

Maqueta 1
Façana Est

Maqueta 2
Alçat façana sud

Maqueta 3
Alçat façana Oest

Maqueta 4
Connexió mitgera edifici existent

Maqueta 5
Vista accés a l'edifici

Maqueta 5
Façana nord