PPS

PPS

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Eficiència
Equip

Descripció:

El projecte es va basar en la realització de 2 blocs de vivendes de VPO amb zona de garatge i plaça pública dins d’una parcel•la de 2.117 m2 a Pineda de Mar. El projecte es composa de PB + 2 plantes i es van obtindre un total de 22 vivendes entre els 2 blocs projectats d’entre 40 i 70 m2.

Tipologia:

Residencial

Promotor:

Diputación de Barcelona / Ayuntamiento de Pineda de Mar

Situació:

Pineda de Mar, Barcelona

Any:

2008

Superfície Construïda:

1.800 m2

Descripció:

El solar estudiat es troba situat en una zona plana, molt propera a la línia de mar i dins el casc urbà del municipi de Pineda de Mar. El solar té façana a dos carrers – c/ Colom – c/ Sant Jordi. La parcel•la a edificar té una forma rectangular i sense pendent.

Descripció:

El programa funcional definit pel promotor és el de 2 blocs formats per HPO en la seva totalitat (PB + 2 amdos blocs) amb soterrani utilitzat com aparcament privat. Els Blocs es situen a la Parcel.la 23 del sector PP5 del PGOUM. Els 2 projectes s’estructuren de la mateixa manera. El Bloc B conté 4 habitatges en PB + 5 Habitatges per planta (un total de 14 habitatges). El Bloc C conté 2 habitatges en PB + 3 habitatges per planta (un total de 8 habitatges). Es tracten de 2 blocs aillats dins d’unes volumetries prefixades de petites dimensions. Dins de cada un dels blocs s'ha intentat que tots els habitatges tinguin la orientació més óptima possible segons els condicionants del solar i les seves característiques.

Descripció:

Els 2 blocs tenien l’accés exterior compartit (zona accés des del c/ Sant Jordi – 2 blocs + plaça pública) i per tant es va considerar que aquests s’estructuressin volumétricament de la mateixa manera fent que un fos el “mirall” de l’altre. Les façanes dels blocs estaven resoltes amb la mateixa tipologia d’obertures tipus “persina mallorquina”. Aquest fet produia que la seves composicions seguíssin uns criteris d’uniformitat similars.

Descripció:

Un dels punts més significatius de les volumetries del setor PP5 ha estat el de posar-les en relació (mateix llenguatge formal) i en reforçar els punts d’accés d’ambdues edificacions donant la sensació d’unitat global de tot el conjunt. Aquests accessos es produeixen pel c/ Sant Jordi i en aquell punt on els dos volums es separen com a edificis aïllats que son. Des d’aquest punt es pot també entrar a un espai públic que hi ha contingut a l’interior d’illa dels habitatges. La lectura d’aquest espai públic és la de donar continuitat als carrers Sant jordi i Colom penetrant pels edificis fins arribar a la plaça interior dels habitatges.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Vera Maria Esteves / Ingrid García / Alvar Cortada

Estructures:
Conrad Massip

Instal·lacions:
Oscar larrea

Pressupost del projecte:
Xavier talló

3D:
Andreia Faley

Maqueta 1
Vista interior plaça pública

Render 1
Vista calle Colom

Carrer Colon, 65, Pineda de Mar

Emplaçament

Planta Soterrani
Zona garatge compartida pels 2 blocs

Planta Baixa
Accés bloc 1

Planta Baixa
Accés bloc 2

Planta 1 i 2
Bloc 1

Planta 1 i 2
Bloc 2

Planta coberta
Bloc 1

Planta coberta
Bloc 2

Alçat Bloc 1

Alçat Bloc 2

Secció transversal

Secció longitudinal

Maqueta 1
Vista accés general

Maqueta 2
Vista accés general

Maqueta 3
Vista bloc 2

Maqueta 4
Accés aparcament

Render 1
Vista Accés Blocs

Render 2
Vista carrer de Sant Antoni – Accés Unificat

Render 3
Vista interior plaça pública dels 2 Blocs

Volumetria Bloc 1

Volumetria Bloc 2