CSIC

CSIC

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Equip

Descripció:

El concurs consisteix en la construcción del nou ‘edifici fusió’ del CSIC a Bellatera. La premisa del projecte consta en enderrocar una edificació existent (nau del IFAE) per construir un nou edifici tecnológic respectant aquells condicionants urbanística de la zona

Tipologia:

Oficines

Promotor:

CSIC + ICMAB

Situació:

Bellaterra, Barcelona

Any:

2009

Descripció:

Solar situat en el complex universitari de la UAB, i rodejat de laboratoris, edificis altament tecnificats i centre tecnològics. La parcel·la del concurs estaba ocupada per la Nau i aquesta ocupava pràcticament la totalitat del solar.

Descripció:

L’edifici ocupa el seu lloc respectant els arbres existents i facilitant la connexió amb l’edifici del ICMAB. Dins de la proposta s’estudia la possibilitat de conectar els laboratoris de ICMAB amb el nou edifici Fusió en planta 1 i 2. Ambos edificis comparteixen el moll de càrrega; i en cas de comunicar-se podría arribar a compartir el montacàrregues del nou edifici.

Descripció:

Les variables per la construcción del futur edifici van ser fruit dels condicionants del solar i la seva propia implantació. Elements com l’existència d’arbres d’un 25-30 d’alçada, els nous requeriments de superficie / ocupació establerts dins del concurs i la necessitat de generar accessos i patis interiors en el propi edifici; van ser factors determinants per realizar la nostra proposta de l’edifici Fusió.

Descripció:

Es realitzarà un estudi sobre l’exposició solar de les diferents façanes del projecte per escollir la millor solución técnica per la construcción de les futures façanes. Segons paràmetre obtinguts, s’escull una façana ventilada acabada en formigó polímer.

Descripció:

A la parcel·la hi havia l’existència d’una linia d’arbres d’uns 20 metre d’alçada amb una vida aproxima d’entre 25 – 30 anys. Vam considerar oportú respectar aquest condicionant i intentar preservar la seva ubicació original al solar amb la idea de que la nova proposta no només fos respectuisa amb el medi ambient sino també amb el seu entorn més immediat. Es realitza un simulació energética de l’edifici proposant tota una serie de ‘millores actives i passives’ per optimitzar el consum del mateix i afavorir la seva eficiencia.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Sara Panadero / Manuel López / Andreia Faley

Imatge des del c/Albareda amb c/ Magrans

Imatge des de l’avinguda Serragalliners

Imatge del “HALL” d’accés

Imatge c/de l’Albareda amb connexióal ICMAB

Carrer dels Til·lers, 08193 Cerdanyola, Barcelona


Nau a enderrocar per la futura construcció del centre

Emplaçament

Secció transversal

Secció longitudinal

Alçat Sudest - Nordest

Alçat Sudoest – Nordoest

Croquis conceptual de la proposta

Esquema distrució de plantes

Esquema circulacions

Estudi exposició solar de les façanes

Detall constructiu de la façana

Arbres existents al solar

Estudi assoleig
12 mesos

Estudi ventilació a través dels patis interiors