CEIP

CEIP

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Equip
Premis
Publicacions

Descripció:

Es va proposar la rehabilitació d’un edifici històric de notable valor arquitectònic encara vàlid avui dia per a la funció docent a la que anava a ser destinat. Es reforça la presencia d’aquest edifici plantejant una ampliació que completa les futures necessitats d’un CEIP d’una línia amb nous espais polivalents, vestuaris, aulari, menjador i nova ubicació per a les aules infantils i la guarderia.

Tipologia:

Equipament / Rehabilitació

Promotor:

Gisa / Infraestructuras .cat

Situació:

Artesa de Lleida

Any:

2007

Superfície Construïda:

1.700 m2

Descripció:

El projecte es s’implanta aprofitant les cotes naturals del terreny existent. Entre els carrers Jacint Verdaguer i Sant Ramón existia un desnivell de 1,30 m i vam partir d’aquesta condició topográfica per a generar 2 nivells que posessin en relació l’edifici existent de l’antiga escola amb la futura ampliació solucionant funcionalment la proposta.

Descripció:

El projecte es centra en un sèrie de fites fonamentals basats en l’obtenció d’una volumetria prismática que incideix positivament en el control de l’execució de la obra i en la reducció del seu cost, en la separació respecte la mitjanera existent amb la fi de garantitzar l’il·luminació i ventilació del nou centre, i en la realització d’una sala polivalent com a àgora del centre educatiu, entenent aquest espai com element central del projecte vinculant l’accés amb les circulacions principals de tots els edificis centrals.

Descripció:

Una de les particularitats del projecte va ser la rehabilitació que varem fer de l’edifici escolar existent. Una construcció dels anys 1916-1918, època de la Mancomunitat de Prat de la Riba, de l’arquitecte Francesc de Paula Morera i Gatell.

Descripció:

A l’estudi geotècnic realitzat va predominar una capa d’argiles sorrenques quaternàries de resistència mecànica molt baixa que en alguns punts va arribar fins als 7 metres de profunditat. Aquest fet ens va obligar a fer una fonamentació profunda mitjançant pilotatge. L’estructura la varem plantejar amb formigó armat i forjats alleugerits de tipus “Forel” a fi i efecte de reduir pes. Els tancaments es varen fer amb bloc de formigó hidrofugat i amb xapes d’acer pintades al forn.

Descripció:

El paisatge del lloc va ser un tret distintiu en la definició de l’aspecte final del projecte. La proposta va buscar identificarse amb el seu entorn més immediat, preservant l’arbolada existent i asimilant els colors de la façana i l’acer perimetral al procés estacional de la fulla del Platanus Occidentalis que hi ha al solar.

Autor:
Marc Casany / César Caicoya

Arquitectura:
Caio Mattei / Oriol Montfort / Pilar Peset

Estructures:
Fernando Purroy

Instal·lacions:
Aribau 70 - Laia Roca

Pressupost del projecte:
Marc Casany / Lluís Gutiérrez

D.O.:
Marc Casany

D.E.O.:
Ramiro Muñoz Alaman S.l.

Constructora:
Garrofé y Roca, S.A.

Fotografia:
Eugeni pons

Façana prinicipal de l'Ampliació


Vista Principal des del pati


Façana principal de la Rehabilitació


Rehabilitació de l’edifici de l’arquitecte Francesc de Paula Morera i Gatell de l’any 1913

Zona accés principal
Connexió amb els 2 nivells del projecte a través d'una rampa.

Imatge interior
Zona connexió aulari amb CEIP existent

Carrer de Sant Ramon 25-50, Artesa de Lleida


Façana principal d’accés + límit de construcció de l’ampliació

Estat original

Evolució Fases constructives

Planta Baixa
Connexió carrer Jacint Verdaguer - Pavulario, menjador, pati, vestuaris y sala polivalent

Planta Primera
Conexió carrer Sant Ramon - Ceip existent i nou aulari.

Alçat
Ampliació de l'edifici - vista longitudinal

Alçat
Ampliació de l'edifici - vista transversal

Alçat
Edifici a rehabilitar

Secció Longitudinal
Connexió edifici existent.

Secció Longitudinal
Aulari + poliesportiu


Secció Projecte original


Croquis façana principal


Imatge encavallades de fusta a rehabilitar

Replanteig inicial
Fase inicial de la construcció de la ampliació

Ampliació
Construcció de la rampa per l'accés a l'aulari

Secció Constructiva
Vista de la rampa (connexió del 2 nivells) + espai polivalent

Construcció
Vestuaris en planta baixa i aulari i passadís en planta primera

Secció constructiva
Connexió del pati amb els vestuaris i la zona d'aules (nivell superior)

Construcció façana principal
Amb xapes d'acer pintades al forn - exterior

Zona d'esbarjo
CEIP + Tancament parvulari

Imagen general del centro
Zona d'accés + pati parvulari