SAGRERA

SAGRERA

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Eficiència
Equip

Descripció:

La proposta parteix de la premissa de respectar l’edifici existent sense alterar-ne la seva volumetria. Per tal de donar cabuda al nou programa de “Casal de Barri” de la Sagrera es crea un nou volum que s’uneix al existent mitjançant una petita intervenció que fa que els dos cossos puguin conviure respectant-se mútuament.

Tipologia:

Equipament

Promotor:

BIMSA

Situació:

Barcelona

Any:

2014

Superfície Construïda:

1.300 m2

Descripció:

Projecte situat al barri de la Sagrera de Barcelona entre els carrers Berenguer de Palou i el carrer de Clara Zetkin.

Descripció:

El projecte busca una continuïtat directe entre el c/Berenguer de Palou, la nova plaça creada (Punt d’accés principal del projecte) i el futur Parc Urbà de la Sagrera. Els edificis es conceben com una suma d’ “ESTAR” I “COMPARTIR” ja que seran presents amb la seva singularitat alhora que generaran espai públic amb la seva volumetria.

Descripció:

La proposta és sensible al nou “PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR ENTORN SAGRERA” adequant-se als nous espais del planejament. Per una banda el projecte s’obre cap el nou parc urbà i per l’altre, el nou edifici busca una relació directa amb el futur equipament.

Descripció:

Es varen potenciar les estratègies passives dins del projecte per tal de reduir la demanda energètica del mateix, la reducció del seu consum i la disminució de la necessitat de les actuacions actives per arribar a la situació de confort en l’interior de l’edifici.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Irma Traserra / Sonia Lamesa / Pep quilez

Render
Edifici existent vs nou edifici

Carrer del Pont del Treball Digne, 8, 08027 Barcelona, Barcelona


Imatge del c/Berenguer de Palou amb la Torre Sagrera a rehabilitar i ampliar

Nivell
Planta -1

Nivell
Planta Baixa

Nivell
Planta 1

Nivell Planta 2

Croquis 1
Adequació amb l’entorn

Croquis 2
El perfil esglaonat de l’edifici respon a 2 premisses; 1) Remarcar la continuïtat de la coberta de l’edifici existent

Croquis 3
Responder a la doble escala que va desde el entorno urbano más cercano (Escala Ciudad - c / Berenguer de Palou) hacia el nuevo parque urbano que se creará dentro del Plan de la Sagrera (Escala humana)

Esquema solar
Es proposa un tancament exterior continu per tal d’evitar l’existència de ponts tèrmics en l’edifici i reduir així la seva transmitància tèrmica.

Secció Transversal
Edifici existent + ampliació - Tots els nuclis d’escales i zones de circul.lació estan il.luminats naturalment

Estudi solar
Es realitza un estudi d’assoleiament + ombres per analitzar la seva afectació dins l’edifici