CAMBRA

CAMBRA

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Equip

Descripció:

El projecte sorgeix a partir de la combinació de geometries simples mitjantçant la utilització d’un cercle de radi variable que permeti una gran flexibilitat espaial i visual dins les diferents plantes que conformen l’edifici. Això ens va permetre múltiples solucions fent de la construcción un edifici flexible i variable.

Tipologia:

Oficines

Promotor:

Cambra de comerç de Barcelona

Situació:

Barcelona

Any:

2007

Superfície Construïda:

20.000 m2

Descripció:

A l’emplaçament es va voler donar protagonisme a l’espai públic resultant entre els carrers Pujades i Provençals ja que era des d’aquest mateix per on s’accedia a l’edifici. Un espai protegit del trànsit, oxigenat i permeable, on la situación estratégica del Hall d’entrada va fer posible que l’edifici s’obrís a la plaça urbana existent, buscant d’aquesta manera l’aproximació entre el peató que passeja i la nova seu.

Descripció:

Partint d’un cercle de radi variable adaptem tots els forjats donant diferents respostes a totes aquelles accions i situacions, tant interiors com exteriors, que es podien produir en el seu entorn més immediat (visual, climática, comunicativa,etc.)

Descripció:

Dins la proposta es realitza un desenvolupament de cada una de les plantes depenent de les seves necessitat, ja siguin funcionals, visuals, climàtiques o comunicatives.

Autor:
Marc Casany

Vista des del Carrer Pujades

Vista des de l’Avinguda Diagonal
Direcció Mar

Vista des de l’Avinguda Diagonal
Direcció Muntanya

Imatge Emplaçament

Carrer de la Selva de Mar, 47, 08019 Barcelona, Barcelona

Desenvolupament 1
Evolució de la parcel·la bàsica al disseny de l'espai públic

Desenvolupament 2
Evolució des de l'espai públic al contron bàsic de l'edifici

Desenvolupament interior de les plantes de l'edifici