FARMACIA

FARMACIA

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Equip
Publicacions

Descripció:

El projecte basat en la realització de la nova seu Universitaria de farmàcia de Barcelona va tenir especial cura en la seva integració amb l’entorn. Es va primar que el nou complex interectués amb l’espai públic resultant creant un accés com a centre neuràlgic del campus, a la vegada que va ser sensible amb el nou Pla de Millora Urbana pacificant l’espai viari i otorgant prioritat als vianants. Es desenvolupa un nou escenari urbà on es pugui generar una estructura de successos socials amb espais públics, semipúblics i urbans proposant un edifici que s’obrís al campus Universitari.

Tipologia:

Equipamient Universitari

Promotor:

Pla Pluriannual de la UB

Situació:

Barcelona

Any:

2007

Superfície Construïda:

80.000 m2

Descripció:

Ens trobem en un solar amb 3 construccions. El Pavelló Florensa, el Pavelló Filosofia i el Pavelló Parxís. Ens demanen que realitzem una proposta arquitectònica condicionada al previ enderroc d’aquests elements en dues fases - 1ª Fase: Enderroc Pavelló Florensa + Filosofia (realització de la nova UB de Farmàcia) - 2ª Fase: Enderroc Pavelló Parxís (realització de la nova residència d’estudiants).

Descripció:

Es projecta un complex universitari compacte i agrupat per tal d’alliberar el màxim sól possible per a convertir-lo en espai verd. La unió de les pastilles edificatories ens va ajudar a posar ordre a un esquema funcional complexe i amb multiplicitat de funcions on els usos docents i departamentals es barrejaven amb els espais técnis i de recerca . La comunicació vertical es produia per aquelles zones que conteneien els mateixos usos, d’aquesta manera aconseguiem que des de dins de l’edifici no es produissin barrejes programàtiques que puguèssin afectar al bon funcionament dels espais.

Descripció:

Partiem d’un solar amb edificacions existents i la proposta estava condicionada a aquest fet. Un cop enderrocat algunes de les edificacions veines, veiem clar que el nou centre docent havia de respondre a les diferents accions que es poguessin produir al exterior reforçant d’aquesta manera els accessos al nou complex universitari. Es va buscar una certa permeabilitat en el conjunt de les edificacions per tal de comunicar els diferents espais públics resultants (places, carrers, etc). I es va controlar l’alçada de l’edificació, creixent només en aquelles zones estrictament necessàries .

Descripció:

Per la gran zona del atri es va optar per integrar una estructura qua contingués instal•lacions i acabats en una mateixa definició geométrica mitjançant la construcció d’un espai diàfan i transparent, permeable visualment, aconseguint una unió entre exterior-interior i entre pati-plaça. Aquest és un dels motius per el que es disposa de 2 estructures diferenciades i un engraellat, 2 grans bigues FINK en paral•lel formades per encavallades metàl•liques creuades. L’engraellat metàl•lic es recolza sobre les bigues FINK i suporten la coberta enjardinada a més d’allotjar, gracies a la seva configuració volumètrica, les jardineres dels arbres i els forats dels exutoris de la coberta transitable.

Descripció:

Amb la construcció d’aquest gran atri es pretén crear un gran espai amb la màxima eficiència energètica assegurant un comportament passiu per tal d’intentar reduir al màxim la climatització mecànica necessària. Constructivament, l’atri compte amb dues façanes envidrades, una coberta vegetal que ajudarà a estabilitzar el possible flux energètic i uns exutoris amb control remot que a més d’afavorir el tiratge de la convecció d’estiu serà un element important pel que fa el control de fums generats en cas d’incendi. Aquest espai serà l’element de transició entre dos espais (plaça exterior – pati interior) i un lloc de trobada que pretendrà ser confortable i acollidor per l’usuari; on un estudiant podrà disfrutar de les visuals del pati, del jardí privat de la universitat i de la gran plaça o àgora de trobada exterior.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Lucia Herrero / Alvaro Méndez / Vera Maria Esteves

Estructures:
Gustavo Paternina

Instal·lacions:
Oriol Pasola

3D:
Luciano Rotoli

Imatge 1
Cruilla c/ Adolf Florença amb c/Baldiri Reixac

Imatge 2
Cruilla c/ Baldiri Reixac amb c/ Pascual i Vila

Imatge 3
Pati Interior Universitat Farmàcia + Mirador

Imatge 4
Cruilla c/ Pascual i Vila amb c/ Llorens i Artigas + Mirador

Carrer de Baldiri Reixac, 13, 08028 Barcelona, Barcelona

Situació

Emplaçament

Planta Baixa

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 4

Planta 5

Planta 6

Vista Planta 6

Planta 7

Alçat carrer Llorens i Artigas

Alçat carrer Pascual Vila

Alçat carrer Baldiri Reixac

Relació entre Nova Universitat amb els edificis veïns

Esquema 1
Disseny estructural Zona Atri

Esquema 2
Composició estructural zona Atri

Esquema 1
Comportament climàtic a l’estiu i a l’hivern

Esquema 2
Ús i funció de la zona del Atri

Render
Imatge de la permeabilitat de la zona de l’atri