SATUNA

SATUNA

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Equip

Descripció:

Estudi situat a la ciutat de Barcelona dins d’un àmbit urbà que presenta innumerables dificultats per relacionar-se amb el seu entorn. La estratègia del projecte parteix d’una millora puntual i estratègica de cada un dels sectors en allò referent al sistema viari, les circulacions, les connexions, els diferents recorreguts, i els seus punts d’atracció. Totes aquestes millores faran del conjunt un lloc més habitable, amable i obert; però sobretot, accessible i transitable al llarg de tot l’àmbit.

Tipologia:

Urbanisme

Promotor:

BAGUR S.A.

Situació:

Barcelona

Any:

2013

Superfície Construïda:

10.000 m2

Descripció:

L’àmbit d’actuació ve acotat per l’extrem Oest amb el Parc Natural de Collserola, per l’extrem Est amb la frontera de l’eix Meridiana, al costat sud amb una herència de ciutat ja consolidada i pel costat nord amb l’equipament de barri “La Casa de l’Aigua”.

Descripció:

La nostra intervenció preveu una millora de l’accessibilitat en tots els fronts descrits. La idea es basa en diluir, sempre i quan sigui possible, els límits per a suavitzar les fronteres i millorar d’aquesta manera l’espai urbà incorporant un programa de barri.

Descripció:

Seguidament es plantegen les diferents situacions que ens vàrem trobar en el lloc.

Autor:
Marc Casany / Alejandra Crespo

Sector
Trinitat Nova - Radiografia del lloc

Esquema
Variables que interfereixen en el nostre àmbit d’actuació transformant les illes urbanes en un conjunt d’illes autònomes, amb programes, necessitats i escales diferents

Carrer de Sa Tuna, 9-11, 08033 Barcelona, Barcelona


Imatge Carrer - Cruïlla entre el carrer de Sa Tuna i carrer de S’Agaró

Que ens trobem
Estat original

Com actuem
Fases del projecte

Que proposem
Proposta Urbana

Sistema Viari (ciutat inacabada)
Presència de dos eixos longitudinals, com a vies principals, que limiten l’àmbit. Diferents vies secundàries interiors, que trossegen i segreguen l’espai urbà. Carrers discontinus, trams incomplets sense un criteri uniforme i Collserola sense connectar,...és a dir, la ciutat està sense acabar

Circulacions (Recorreguts en Zig-Zag)
Tant el trànsit rodat com el del vianant es veu obligat, per l’acusada topografia, a una circulació en ziga-zaga, poc clara i definida, fins i tot incomplerta, ja que no arriba a haver-hi cap recorregut. Potenciar el sentit longitudinal del transversal, com a recorregut, serà part de la proposta. Per descomptat, sense deixar de banda, el obrir, completar i acabar aquelles vies transversals que per necessitat, facin que el conjunt sigui més còmode i accessible

Recorregut, continuïtat i accessibilitat
Per l’acusada topografia a del terreny, es fa difícil transitar pel lloc i quasi impossible fer un recorregut continuo. Algunes vies es devaneixen, d’altres s’estrenyen,... tot això fa que l’àmbit es transformi en un espai poc agradable. D’altra banda, la no accessibilitat a certs racons denota que la ciutat, en aquest lloc, encara està incompleta

Escorrenties i aigua
El paper important que juga l’aigua i l’acusada morfologia sobre la qual s’assenta l’àmbit del projecte, són factors que afavoreixen l’objecte del projecte. Actualment la presència de materials durs, terrenys compactes i impermeables, ens dificulta la possibilitat de captar aigua. L’objectiu, és aconseguir un lloc més porós, permeable,...que farà del conjunt un lloc més sostenible i auto gestionable, en quan recurs hídric es refereix

Espai lliure verd (la tímida presència del verd)
En l’actual àmbit del projecte, la presència del verd és anecdòtica; el poc verd que hi ha, està dispers, poc compacte i només petites zones. Per tant, és de vital importància realçar la seva presència i crear espais amb un alt component de verd, fonamentalment per descongestionar tot el conjunt

Punts d’atracció i activitats (Cosit programàtic)
La presència, a fora de l’àmbit , de punts d’atracció i d’escasses activitats a l’interior de les zones d’actuació, són uns bons elements per incorporar a la proposta. L’activitat, és un bon generador de flux, un reclam atractiu per cosir. Incrementar les activitats en el programa, ens ajudarà a diluir els límits i a connectar-nos millor amb l’entorn