CRAE

CRAE

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Video
Equip
Premis
Publicacions

Descripció:

El present projecte consta d’una rehabilitació integral d’un bloc (PB + 2 nivells) i els seus espais contigus (urbanització de tota la superficie lliure restant i el tractament de mitjaneres i façanes contigües a l’edifici) situat a l’interior d’illa del carrer General Prim nº 69 de l’Hospitalet de Llobregat essent aquesta una volumetria disconforme segons el PGM.

Tipologia:

Residencial / Rehabilitació

Promotor:

Dep. de Benestar Social i Familia de la Generalitat de Catalunya

Situació:

L'Hospitalet de Llobregat

Any:

2008

Superfície Construïda:

400m2

Descripció:

Al projecte s’hi accedeix única i exclusivament pel carrer General Prim a través d’un passadís cobert (túnel) que passa per sota d’un edifici de vivendes existent perpendicular al propi carrer (25m de llarg i uns 2,60m d’amplada x 3,50 m d’alt). Encara que per les seves característiques i condicions a quest túnel podría ser un inconvenient, va resultar ser un element de transició necessari entre el centre residencial i la seva ciutat.

Descripció:

Inicialment, i un cop dins del pati interior d’illa, ens trobem amb una edificació principal (un cos de 10 m x 11 m x 10 m d’alçada) rodejat d’altres edificacions de diferents èpoques de molt baixa qualitat i en condicions precàries de conservació. L’objectiu va ser el de conservar aquest volum principal principal (façanes amb murs de pedra de 40 cm de gruix) per colocar tot el programa propi d’un centre asistencial d’aquestes característiques, i enderrocar totes aquelles construccions realitzades al voltant d’aquest cos per esponjar i sanejar tot el pati interior d’illa.

Descripció:

L’edifici a rehabilitar allotja un CRAE; equipament que acull, en règim de residencia, a menors sota tutela o guarda administrativa mentre no poden tornar amb les seves famílies o no tenen una familia d’acollida. Aquest fet, produïa que els futurs residents (nois d’entre 3 i 16 anys) no només anaven a tenir una limitació física per l’edifici (recinte tancat-limitat pel carrer) sino que se li anava a sumar la limitació psicológica i/o mental dels nois ja que en general, es tractava de nois amb una forta exclusió social i amb greus problemas de relació. Teníem clar que l’edifici havia de respondre a aquest condicionant.

Descripció:

Una de les particularitats de l’obra es trobava en la seva complexitat constructiva. Malgrat tractar-se d’una obra petita, va resultar tenir una sèrie de variables que la varen fer enormement interessant. A destacar, la dificultat a l’accés cap a l’interior de l’illa mitjançant un túnel comunitari, la inexistencia d’una fonamentació que va comportar la utilització d’un micropilotatge específic, l’enderroc manuela dels cossos heterogènics i poc consolidats, coexistencia del mur original amb l’estructura edificatoria, cota d’evaquació d’aigües inferior a la cota del col·lecyor general, eliminació de remonta existent, tractament de mitjaneres del lloc i un llarg etc.

Descripció:

Tot i tractar-se d’una rehabilitació, el projecte sempre ha sigut sensible a aquelles particularitats que engloben la comunicación i les relacions humanes dins i fora del propi edifici. Tanmateix, en el nou CRAE es generen espais comuns com la zona ‘contacontes’ on el monitor i/o resident podrá explicar un conte, narrar un relat o participar d’un dibuix, afavorint d’aquesta manera les relacions humanes i destruint totes aquelles barreres de comunicació que puguin existir entre els diferents usuaris.

Descripció:

Un cop acabada l’obra, un comença a ser conscient de l’abans i el després del lloc; de l’evolució tant gran que ha patit l’edifici; de la trasnformació urbana de la que ha sigut objecte aquest paratge. D’un mix de construccions, materials i brossa, hem passat a gaudir d’un lloc certament oxigenat, agradable i respectuós amb el seu entorn immediat. La llum natural i l’aire (ventilació) deixen de ser merament espectador per a convertir-se en protagonistas d’aquest lloc.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Marc Casany / Caio Mattei

Estructures:
Conrad Massip

Instal·lacions:
Oscar larrea

Pressupost del projecte:
Xavier talló

D.O.:
Marc Casany

D.E.O.:
Francesc Escolà - CE-2 Arquitetures S.L

Constructora:
Rehabilitacio Contracta i Promocio D'obres sl

Video:
L’H2010 s.a.

Fotografia:
Eugeni pons

Estat Final
Volum principal sanejat + tractament de mitjaneres

Estat Inicial
Volum principal + cossos adjacents a endorrocar

Rehabilitació CRAE
Façana Sud-Est

Tractament de mitjaneres
Resultat final una cop enderrocats els edificis colindants al cos principal

Porta principal CRAE
Vista de l'accés al pati interior d'illa del CRAE.

Porta principal CRAE
Vista interior de del tunel que comunica el carrer General Prim amb l'interior de l'illa

C/ General Prim nº69, L'Hospitalet de Llobregat

Accés al CRAE
Vista de la façana del carrer General Prim nº69 amb l'accés al pati interior d'illa on està ubicat el CRAE

Planol enderrocs
Estat inicial vs estat final amb el cos principal sanejat

Urbanizació
Tractaments de les superfícies restants de l'enderroc dels volums adjacents al cos principal

Planta Baixa
Accés, menjador, cuina, sala educadors socials, sala reunions externes, bugaderia

Planta Primera
Ludoteca, biblioteca i zona habitacions

Planta Segona
Zona habitacions

Tractament mitjaneres
Estat inicial vs resultat final


Façana Oest

Render
Vista General del pati interior


Façana Est


Façana Sud

Fase 1
Enderroc manual dels diferents cossos que rodejan el volum principal + estintolament de façana

Fase 2
Es decideix mantenir algunes biguetes dels cossos sobrants com a elements “estintoladors” garantint així el “no col•lapse” dels murs del volum mentre s’anava realitzant el buidat interior dels diferents forjats

Fase 3
Es col•loca la bastida per desmuntar la remunta existent i fer-ne una de nova

Fase 4
Es continua amb l’aixecament del bloc de l’ascensor. Es col•loca el monocapa

Fase 5
Es col·loquen les lames verticals de les obertures i el sòcol de l'edifici de Gres Porcelànic.Es comença també a realitzar la urbanització de la parcel·la utilitzant el mateix recurs formal que a la resta de l'edifici per donar continuïtat a tot el conjunt

Zona 'contacontes'
Imatge 3D de l'espai

Zona 'contacontes'
Desenvolupament gràfic de l'espai

Zona 'contacontes'
Evolució constructiva de l'espai